IM3253 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อ.ดร.สิทธิโชค สินรัตน์)
(IM3253 (อ.ดร.สิทธิโชค สินรัตน์))

การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับระบบการผลิต ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต