ความรุนแรงในคSW 3053 (2556) รอบครัว SW 3053 (2556)
(SW 3053 (2556))

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบของความรุนแรงในครอบครัว สภาพการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัจจุบัน มาตรการและนโยบายการยุติความรุนแรงในครอบครัว บทบาทเครือข่าย องค์กรชุมชนและนักสังคมสงเคราะห์ในการป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว