IM4013 การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรม
(IM4013)

หลักเกณฑ์และแนวคิดพื้นฐานของการออกแบบผังโรงงานและการขนถ่ายลำเลียงที่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบการผลิต ความสัมพันธ์ของงานต่างๆ ในโรงงาน วิธีการบูรณาการระบบการผลิต วิธีการเชิงปริมาณในการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม