SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม (Theory and Social Group Work Practice) อ.กฤตวรรณ สาหร่าย
(SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม )

แนวคิด ทฤษฎี ค่านิยม รูปแบบของงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม การนำกระบวนการปฏิบัติงานสังคม   สงเคราห์กลุ่มมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยการประเมิน วินิจฉัยปัญหา วางแผน ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กลุ่ม การฝึกทักษะและเทคนิคในบทบาทนักสังคมสงเคราะห์กลุ่มในรูปแบบต่างๆ