IM2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (อ.มาริสสา,อ.พิมสหรา)
(IM2153 IM2153(อ.มาริสสา,อ.พิมสหรา))

แนวคิดและการตัดสินใจของระบบการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการดำเนินงาน โดยการพยากรณ์    การจัดตารางเวลาการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิตรวม การบริหารสินค้าคงเหลือ การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดลำดับงาน การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และการจัดการโซ่อุปทาน