SW 2053 ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์_อ.เบญจพร
(SW 2053 ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์)

ความหมาย สาเหตุ แนวทางการแก้ไข ป้องกัน แนวคิดทฤษฎี หลักการของปัญหาสังคม มาตรการทางสังตม หรือการควบคุมสังคม ตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาสังคม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่สำึคัญในประเทศไทย