การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ sw4193
(การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ sw4193)

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประเภทและวิวัฒนาการของการบริหาร การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ องค์การสังคมสงเคราะห์ หลักการ วิธีการ เทคนิคและทักษะของการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ กรณีศึกษาการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย