SW3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาคเรียนที่ 1/2557
(sw3723)

 

 justice20_2.jpg

 

วิชา  SW 3723  ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม

คำอธิบายรายวิชา

          โครงสร้าง  อำนาจหน้าที่  การจัดระบบนโยบาย  การวางแผนดำเนินงาน  การตัดสินใจสั่งการ  การควบคุมและติดตามงาน  ระบบสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหาร  ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งมีงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนประกอบ  แนวโน้มการบริหารงานยุติธรรมทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม

จุดมุ่งหมายรายวิชา

2.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและระบบงานกระบวนการยุติธรรม 

2.2  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจระบบสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม

2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

2.4  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ