FN3673 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
(FN3673 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (FN3673))

การนำเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน วิเคราะห์การจัดโครงสร้างทางการเงิน การจัดเตรียมและการนำเสนอรายงานจากการวิเคราะห์