IM3413 การบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม
(IM3413)

ลักษณะและความสำคัญของต้นทุนประเภทต่างต้นทุนการผลิตทางอุตสาหกรรมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนวิธีการและกระบวนการในการวิเคราะห์และประมาณต้นทุนการผลิตสินค้าบริการและต้นทุนโครงการการจัดทำงบประมาณการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไรการกำหนดนโยบายการผลิตการกำหนดราคาขายและการตัดสินใจในปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม