IB1013 วิชา ธุรกิจอาเซียน-จีน
(IB1013)

ประวัติของอาเซียน วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน ลักษณะและการดำเนินงานของอาเซียนที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก บทบาทของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนในเชิงธุรกิจ  ศึกษาสังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทของประเทศจีนในเวทีโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีนในเชิงธุรกิจ