CN1203 Chinese Pronunciation
(CN1203)

ระบบสัทอักษรพินอิน  ระบบเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ในภาษาจีน  การฝึกฝนและปรับแก้ไขการออกเสียงภาษาจีน  ทั้งในระดับหน่วยเสียง คำ วลีและประโยค  โดยเน้นการออกเสียงที่ยากสำหรับนักศึกษาไทย  การฝึกอ่านบทอาขยาน