CN2323 Chinese Reading II
(CN2323 Chinese Reading II )

คำอธิบายรายวิชา: ทักษะการอ่านเร็วเพื่อเก็บข้อมูล  จับใจความสำคัญหรือสรุปความ  การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นจากความเรียง นิทานสุภาษิต นิทานอีสป หรือนิทานที่มีคติสอนใจหรือแทรกปรัชญาคำสอน  การอ่านบทร้อยกรองสั้นๆ  การฝึกจดจำและประยุกต์ใช้คำศัพท์หรือโครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ