Chinese Reading II (CN2323)
(Chinese Reading II (CN2323))

คำอธิบายรายวิชา: ทักษะการอ่านเร็วเพื่อเก็บข้อมูล  จับใจความสำคัญหรือสรุปความ  การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นจากความเรียง นิทานสุภาษิต นิทานอีสป หรือนิทานที่มีคติสอนใจหรือแทรกปรัชญาคำสอน  การอ่านบทร้อยกรองสั้นๆ  การฝึกจดจำและประยุกต์ใช้คำศัพท์หรือโครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ