IM3143 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(IM3143 (การจัดการทรัพยากรมนุษย์))

ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัยากรมนุษย์ โครงสร้างของฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การวิจัยงานบุคคลและจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์