IM 4113สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
(IM 4113)

วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาในการจัดการอุตสาหกรรม โดยการนำทฤษฎีการบริหารใช้ในการบริหารมาใช้ในการวิเคราะห์ อภิปราย รวมทั้งเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ และจริยธรรมของผู้บริหารอุตสาหกรรม โดยใช้กรณีศึกษาหรือใช้ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในปัจจุบัน