IM 8013 การจัดการอุตสาหกรรม
(IM 8013 )

แนวความคิดในการผลิตสินค้าและบริการ โดยพิจารณาในการจัดรูปแบบขององค์กร การจัดระบบบริหารงานอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลังการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งการออกแบบผังโรงงาน