IB3753 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
(Inter Logistic & SCM)

การศึกษาหลักการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศระหว่างประเทศต่อองค์การธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษาถึงระบบของห่วงโซ่อุปทาน การวางแผน การบริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุด สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและสามารถลดต้นทุนรวมของธุรกิจ