การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขนาดย่อม (LM3533)
(LM3533)

 

ความสำคัญของธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขนาดย่อมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เริ่มตั้งแต่การจัดหาและการจัดซื้อการผลิต การจัดเก็บและการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคการไหลของวัตถุดิบและข้อมูลสารสนเทศในระบบโซ่อุปทาน การจัดการระบบเครือข่ายทางธุรกิจการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงการจัดการความต้องการของลูกค้าในระบบโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขนาดย่อม