FN4623 การวาณิชธนกิจ
(FN4623)

     เข้าใจความหมายและขอบเขตการดำเนินงานงานทางด้านวาณิชธนกิจ หรือ งานทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุน การลงทุน การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่าของกิจการและมูลค่าหลักทรัพย์ รู้จักหน่วยงานที่กำกับดูแลทางด้านตลาดทุน รวมถึงเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ประเภทต่างๆ