พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม (SW1033)
(SW1033)

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสังคม โครงสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานของสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  และวัฒนธรรมประเพณี กลไก และกระบวนการเชิงพฤติกรรมภายในระบบ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบ มาตรการควบคุมสังคมให้มีความเป็นเอกภาพ