LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
(ครอบครัว)

วิชากฎหมายครอบครัว มุ่งศึกษาถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว การสมรส การหย่า ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภริยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร อำนาจปกครอง ค่าอุปการะ

จูบ