Page:  1  2  ()
Courses 
PP6004 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอก 1 (Ambulatory Care Clerkship I)Self enrolmentInformation
PP6034 การฝึกงานบริการเภสัชสนเทศ (Drug Information Service Clerkship)Self enrolmentInformation
PP 6054 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Care Clerkship)Self enrolmentInformation
PP 6214 การจัดการระบบยา (Medication Management System Clerkship)Self enrolmentInformation
PP 6224 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเฉียบพลัน 1 (Medicine Clerkship I)Self enrolmentInformation
PP 6234 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเฉียบพลัน 2 (Medicine Clerkship II)Self enrolmentInformation
PP 6014 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอก 2 (Ambulatory Care Clerkship II)Self enrolmentInformation
PP 5014 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการชุมชน (Community Pharmacy Clerkship)Self enrolmentInformation
PP5352 อาการวิทยาสำหรับเภสัชกร (Symptomatology for Pharmacist)Self enrolmentInformation
PP5332 แนะนำการฝึกงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (Introduction to Pharmaceutical Care Clerkships)Self enrolmentInformation
PP5312 ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับเภสัชกร (Counseling Skills for Pharmacists)Self enrolmentInformation
PP5292 เภสัชกรรมคลินิคโรคมะเร็ง (ClinicalOncology Pharmacy)Self enrolmentInformation
PP5212 เภสัชวิทยาของโภชนภัณฑ์และเวชสำอาง (Pharmacology of Nutraceuticals and Cosmeceuticals)Self enrolmentInformation
PP5142 พิษวิทยาคลินิก (Clinical Toxicology)Self enrolmentInformation
PP5121 การให้คำปรึกษาทางเภสัชสนเทศ (Drug Information consults)Self enrolmentInformation
PP4142 เภสัชบำบัด 5 (Pharmacotherapy V)Self enrolmentInformation
PP5162 การจัดการรักษาโรคด้วยยาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (Medication Therapy Management and Health Promotion in Community)Self enrolmentInformation
PP 5151 บูรณาการการบริบาลทางเภสัชกรรม Self enrolmentInformation
ปฎิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (ภาคการศึกษา 2/2558)Self enrolmentInformation
PP5202 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤตSelf enrolment