หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
PP6004 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอก 1 (Ambulatory Care Clerkship I)Self enrolmentข้อมูล
PP6034 การฝึกงานบริการเภสัชสนเทศ (Drug Information Service Clerkship)Self enrolmentข้อมูล
PP 6054 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Care Clerkship)Self enrolmentข้อมูล
PP 6214 การจัดการระบบยา (Medication Management System Clerkship)Self enrolmentข้อมูล
PP 6224 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเฉียบพลัน 1 (Medicine Clerkship I)Self enrolmentข้อมูล
PP 6234 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเฉียบพลัน 2 (Medicine Clerkship II)Self enrolmentข้อมูล
PP 6014 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอก 2 (Ambulatory Care Clerkship II)Self enrolmentข้อมูล
PP 5014 การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการชุมชน (Community Pharmacy Clerkship)Self enrolmentข้อมูล
PP5352 อาการวิทยาสำหรับเภสัชกร (Symptomatology for Pharmacist)Self enrolmentข้อมูล
PP5332 แนะนำการฝึกงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (Introduction to Pharmaceutical Care Clerkships)Self enrolmentข้อมูล
PP5312 ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับเภสัชกร (Counseling Skills for Pharmacists)Self enrolmentข้อมูล
PP5292 เภสัชกรรมคลินิคโรคมะเร็ง (ClinicalOncology Pharmacy)Self enrolmentข้อมูล
PP5212 เภสัชวิทยาของโภชนภัณฑ์และเวชสำอาง (Pharmacology of Nutraceuticals and Cosmeceuticals)Self enrolmentข้อมูล
PP5142 พิษวิทยาคลินิก (Clinical Toxicology)Self enrolmentข้อมูล
PP5121 การให้คำปรึกษาทางเภสัชสนเทศ (Drug Information consults)Self enrolmentข้อมูล
PP4142 เภสัชบำบัด 5 (Pharmacotherapy V)Self enrolmentข้อมูล
PP5162 การจัดการรักษาโรคด้วยยาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (Medication Therapy Management and Health Promotion in Community)Self enrolmentข้อมูล
PP 5151 บูรณาการการบริบาลทางเภสัชกรรม Self enrolmentข้อมูล
ปฎิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (ภาคการศึกษา 2/2558)Self enrolmentข้อมูล
PP5202 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤตSelf enrolment