• การพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูง การฝึกอ่านวิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์ และประเมินคุณค่า และแนวทางการอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัย

  Self enrolment: การอ่านภาษาไทยขั้นสูง TC8263
 • หลักและรูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ ปัญหาและข้อบกพร่องของการเขียน การฝึกกระบวนการคิด การรวบรวม และการเก็บข้อมูลสารสนเทศภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ และงานเขียนประเภทต่าง ๆ และแนวทางการเขียนงานวิทยานิพนธ์

  Self enrolment: การเขียนภาษาไทยขั้นสูง TC8253
 • ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยที่สำคัญของแต่ละสมัย  ในด้านรูปแบบ  ภาษา  แนวคิด  เนื้อหา  และโลกทัศน์  วิเคราะห์อิทธิพลของสังคม  วัฒนธรรมที่มีต่อวรรณกรรมไทย    และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับสังคมไทย
  Self enrolment: วรรณกรรมไทย (TC8053)
 • ทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ฝึกการจับใจความ  การวิเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้ฟังหรืออ่าน  ฝึกการพูดและการเขียนถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเสนอความเห็นในที่ประชุมชน  และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

  Self enrolment: ทักษะการสื่อสารระดับสูง (TC8023)