• หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม การวางแผน การจัดองค์การ พฤติกรรมองค์การ ความเป็นผู้นำในวิชาชีพ การบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ การอำนวยการและการควบคุมกำกับดูแล การสั่งการ การตัดสินใจ การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม หลักการบัญชี การเงิน และภาษี

  Self enrolment: PP3432 การบริหารเภสัชกิจ(อ.ภก.ดร.ศรัณย์ กอสนาน)
 • ทฤษฎีองค์การ โครงสร้างและระบบการบริหารองค์การทางเภสัชกรรม กลุ่มในองค์การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรและบุคลากรในองค์การ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับกลุ่มงาน ปัจจัยด้านสังคมวิทยาจิตวิทยา และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน การเรียนรู้และการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มในองค์การ การจัดการ และการประสานงานระหว่างพนักงานกับผู้บริหารในองค์การทางเภสัชกรรม

  Self enrolment: PP5452 จิตวิทยาองค์การ(อ.ภก.ดร.ศรัณย์ กอสนาน)
 • ระบบสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบประกันสังคม ประกันสุขภาพ บัญชียาหลักแห่งชาติ ระบาดวิทยา โรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข การเพิ่มของประชากรและการคุมกาเนิด อุบัติเหตุและอุบัติภัย อาชีวอนามัย การคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรในระบบยา

  Self enrolment: PP2412 Pharmacy Public Health 1/2562
 • การจัดองค์กรในโรงพยาบาล และฝ่ายเภสัชกรรม บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบฝ่ายเภสัช
  กรรมที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆของโรงพยาบาล ระบบการทางานของฝ่ายเภสัชกรรม การบริหาร
  เวชภัณฑ์ ระบบการกระจายยา การจ่ายยาและการให้คาแนะนา ผู้ป่ วยนอก การเตรียมยา
  ปราศจากเชือ้ การเตรียมยาพิเศษ ระบบการจ่ายยา ระบบคลังข้อมูลยา ระบบการประกันคุณภาพที่
  เชื่อมโยงกับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

  Self enrolment: PP4232 Hospital Pharmacy 1/2562
 • ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางการตลาด  ให้มีความเข้าใจถึงการพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  มุ่งเน้นให้มีความเข้าใจถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  การวางแผนและการควบคุมทางการตลาด   การวิจัยทางการตลาด ตลอดจนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานทางการตลาด  ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นให้มีความเข้าใจในการนำมาประยุกต์ใช้กับการทำการตลาดเภสัชภัณฑ์

  Self enrolment: PP5492 Drug Marketing and detailing
 • การศึกษาผลของยาในกลุ่มประชากรโดยนำหลักการระบาดวิทยาและรูปแบบวิธีการศึกษาทางระบาดวิทยามาประยุกต์ ข้อจำกัดของการศึกษาทางคลีนิกเพื่อขึ้นทะเบียนยาใหม่เนื่องจากการตรวจพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในมนุษย์ การเฝ้าระวังและการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาหลังออกสู่ตลาด

  Self enrolment: PP5542 Pharmacoepidemiology
 • แนวคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  กลวิธีในการดำเนินงาน
  มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค
  นโยบายและการดำเนินงานในการคุ้มครองผู้บริโภคของภาครัฐและเอกชน
  บทบาทของเภสัชกรต่องานคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค  

   

  Self enrolment: การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ PP4422
 • การบริหารทางเภสัชกรรม การบริหารระบบยา การคัดเลือกยา การจัดหา การกระจาย การใช้ยาในทุกระดับ การบริหารองค์กรทางด้านเภสัชกรรม การพัฒนาองค์การและบุคลากร ระบบประกันคุณภาพในการทำงาน

  Self enrolment: PP5502การบริหารเภสัชกิจ 2
 • กฎหมายเบื้องต้น พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ จริยธรรม จรรยาบรรณและปรัชญาในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีศึกษาของผู้ที่เคยกระทำความผิดพระราชบัญญัติดังกล่าว การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค สิทธิหน้าที่และความรับผิดของเภสัชกรตามกฎหมาย

  Self enrolment: PP4412 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ
 • พฤติกรรมสุขภาพ ความเชื่อทางด้านสุขภาพ ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรม นิสัย และวิถีชีวิตของบุคคลที่มีผลกับสุขภาพในด้านต่างๆ ความเครียดและการจัดการความเครียด คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาสุขภาพในงานเภสัชกรรม

  Self enrolment: จิตวิทยาสุขภาพสำหรับเภสัชกร PP5552
 • การบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ทั้งทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านเท๕โนโลยี่ทางการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์และด้านเภสัชสังคมและการบริหาร โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้รอบ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกัน เตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

  จุดมุ่งหมายรายวิชา

  1. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางเภสัชศาสตร์เข้าด้วยกัน
  2. บูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ทุกด้านเข้าด้วยกันในการปฏิบัติงาน
  3. เสนอแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม
  Self enrolment: เภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ(อ.ปิยะวัน) PY5992
 • การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจร้านยา การวางแผนเปิดร้าน การเลือกทำเล การเลือกรูปแบบร้านยา การขออนุญาตดำเนินกิจการ การตกแต่งภายนอกและภายในร้านยา การบริหารเวชภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การบัญชีและภาษี การตลาด ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารร้านยา การให้บริการผู้ป่วยและข้อมูลด้านยา
  Self enrolment: Community Pharmacy Administration (Piyawan)
 • การจัดองค์กรในโรงพยาบาล และฝ่ายเภสัชกรรม บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบฝ่ายเภสัชกรรมที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆของโรงพยาบาล ระบบการทำงานของฝ่ายเภสัชกรรม การบริหารเวชภัณฑ์ ระบบการกระจายยา การจ่ายยาและการให้คำแนะนำ ผู้ป่วยนอก การเตรียมยาปราศจากเชื้อ การเตรียมยาพิเศษ ระบบการจ่ายยา ระบบคลังข้อมูลยา ระบบการประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงกับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก เภสัชระบาดวิทยา เภสัชเศรษฐศาสตร์
  Self enrolment: เภสัชกรรมโรงพยาบาล hospital pharmacy (PP4232)