• ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง โดยเนื้อหาของวิชาจะมุ่งเน้นการอธิบายถึงส่วนประกอบของเครื่องสำอางชนิดต่างๆ  หลักการและเทคนิคในการตั้งสูตร การเลือกใช้สารที่เป็นส่วนประกอบของสูตร รวมถึงการฝึกปฏิบัติการตั้งสูตร และการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอาง

  Self enrolment: วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปี 2018
 • ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง โดยเนื้อหาของวิชาจะมุ่งเน้นการอธิบายถึงส่วนประกอบของเครื่องสำอางชนิดต่างๆ  หลักการและเทคนิคในการตั้งสูตร การเลือกใช้สารที่เป็นส่วนประกอบของสูตร รวมถึงการฝึกปฏิบัติการตั้งสูตร และการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอาง

  Self enrolment: วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1 2/2560
 • เรียนรู้ทฤษฏี  และเทคโนโลยีในการเตรียมและผลิตยาในรูปแบบ  disperse  system  ได้แก่  ยาน้ำอีมัลชันสำหรับรับประทาน  โลชัน อีมัลชัน  ลินิเมนท์  ครีม  ยาขี้ผึ้ง เพสท์  และยาเหน็บ  ระบบนำส่งผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบเหล่านี้  ศึกษาทฤษฎีการเตรียมนาโนพาร์ติเคิลบางชนิด ทฤษฎีการเตรียมวัคซีนและยาอินซูลิน ทฤษฎีการเปลี่ยนสภาพสารละลายยาของเหลวให้เป็นของแข็งด้วยเทคนิคการทำให้แห้งแบบเยือกแข็ง และการทำแห้งแบบพ่นฝอย และหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตของเภสัชภัณฑ์ที่ไม่ปราศจากเชื้อ (non-sterile product) การศึกษาการเสื่อมสลายและชะลอการสลายของตัวยาในผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดในเนื้อหาวิชา  

  Self enrolment: เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
 • ปฏิบัติการเตรียมเภสัชภัณฑ์ ประเภทยาเตรียมชนิดอีมัลชันรับประทาน ยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง ได้แก่ ยาครีม ยาขี้ผึ้ง ยาเพสต์ ยาเหน็บ ศึกษาการเตรียมนาโนพาร์ติเคิลบางชนิด การเตรียมวัคซีนและยาอินซูลิน รวมทั้งการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสารละลายยาของเหลวให้เป็นของแข็งด้วยเทคนิคการทำแห้งแบบเยื่อแข็ง และการทำแห้งแบบพ่นฝอย ศึกษาการวางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาตำรับ และปรับปรุงแก้ไขปัญหาของตำรับยาประเภทต่างๆ ข้างต้น รวมทั้งรู้จักใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมตำรับยา 

  Self enrolment: ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
 •         แบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์ของการให้ยาแบบต่างๆ การคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ กระบวนการดูดซึม การกระจาย เมทาบอลิซึมและการกำจัดยา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการดังกล่าว ทั้งทางด้านสรีรวิทยา คุณสมบัติของตัวยา ออกฤทธิ์ สูตรตำรับยา วิถีการให้ยา ชนิดของตำรับยา รวมถึงลักษณะจำเพาะของผู้ป่วยที่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ น้ำหนักตัว สภาวะโรคที่ผู้ป่วยเป็น และความแปรปรวนระหว่างบุคคล การประยุกต์ในทางคลินิก เช่น การปรับขนาดยาให้เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไต การประยุกต์ในการปรับปรุงตำรับยา การใช้ข้อมูลด้านชีวเภสัชกรรม (Biopharmaceutics) เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic) และเภสัชกรรม (Pharmaceutics) ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยา อธิบายผลและแปลผล in vitro dissolution test, bioavailability, bioequivalence, pharmacokinetic parameters

  Self enrolment: ชีวเภสัชศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์
 •      การชั่ง การตวง และเทคนิคอื่นๆในทางเภสัชกรรม น้ำที่ใช้ในทางเภสัชกรรม รูปแบบยาในทางเภสัชกรรม ประเภทของภาชนะบรรจุและการเลือกภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ศัพท์ลาตินและความหมายของคำย่อที่ใช้ในใบสั่งยา การคำนวณทางเภสัชกรรม สารละลายและสมบัติของสารละลาย เทคนิคในการเพิ่มการละลาย สารปรุงแต่งทางเภสัชกรรม การตรึงขีดความเป็นกรดด่าง การเตรียมเภสัชภัณฑ์รูปแบบยาน้ำใส การเตรียมสารละลายไอโซโทนิค การเสื่อมสลายของยาน้ำและวิธีการชะลอความเสื่อม

  Self enrolment: PP2713 เทคโนโลยีเภสัชกรรม1