Sub-categories
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
สาขาการสื่อสารสุขภาพ
Page: ()   1  2  3  ()
Courses 
CN 1113 ภาษาจีน1 Self enrolmentInformation
CN1103 ภาษาจีนพื้นฐาน (ผศ สายฝน วรรณสินธพ)Self enrolment
CN 3843 ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ Self enrolment
CN2223 chinese conversation 2 Self enrolment
CN2213 Chinese Conversation ISelf enrolmentInformation
CN 3053 Chinese for Hotel Self enrolment
CN1123 Chinese II Self enrolmentInformation
CN2123 Chinese IV Self enrolmentInformation
CN3703 Chinese Newspaper Reading Self enrolmentInformation
GE 1142 จีนศึกษา 61 (อ.ไพศาล) Self enrolment
CN1203 Chinese Pronunciation Self enrolmentInformation
CN2313 CHINESE READING I Self enrolmentInformation
CN2323 Chinese Reading II Self enrolmentInformation
CN1103 ภาษาจีนพื้นฐานSelf enrolment
CN2023 การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจSelf enrolmentInformation
CN 2023 การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจSelf enrolment
CN2113 การอ่าน1Self enrolment
CN 2513 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอักษรจีนSelf enrolmentInformation
CN 2613 Chinese Structure (ผศ.สายฝน วรรณสินธพ)Self enrolment
CN 3093 Chinese for HotelSelf enrolment