ประเภทย่อย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต