• การนำกระบวนการพยาบาลและเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการรักษา มาใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง เกี่ยวกับการสร้างและการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ ระบบสืบพันธุ์และการขับถ่ายปัสสาวะ การพยาบาลในห้องผ่าตัด ด้วยความเอื้ออาทร แบบองค์รวม โดยครอบคลุมการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัว และคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย จริยธรรม กฎหมายวิชาชีพ และประเด็นปัญหาและแนวโน้มทางการพยาบาลผู้ใหญ่

    Self enrolment: NG3632 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3