ประเภทย่อย
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่