• ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ประเภท วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ กระบวนการและแบบจำลอง

  การสื่อสารประกอบด้วย การสื่อสารกับตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในองค์การ การ

  สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารสาธารณะ การสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่

  Self enrolment: ความรู้เบื้องต้นทางการสื่อสาร
 • ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการออกแบบสื่อ โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิดทั้งข้อความ กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และ    วีดิทัศน์ (Video) ในลักษณะสองมิติและสามมิติ

  Self enrolment: CA 3053 Computer for Multimedia Design
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตัดต่อขั้นพื้นฐาน การใช้ภาพวีดีโอในการตัดต่อ เทคนิคการตัดต่อคลิปวีดีโอเบื้องต้น การใช้ภาพนิ่ง กราฟิก ไตเติ้ล และเพลงหรือเสียงเอฟเฟ็กต์ในงานตัดต่อ การเอ็กพอร์ต การตัดต่อในรูปแบบไฟล์วีดีโอ สำหรับงานประเภทต่างๆการฝึกปฏิบัติการตัดต่ออย่างง่าย

   

  Self enrolment: การตัดต่อพื้นฐาน (CA 3083)Self enrolment: การตัดต่อพื้นฐาน (CA 3083)