• แนวคิด ทฤษฏี หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบ เทคนิค การกำกับเวที การจัดการและสร้างสรรค์งานแสดง อาทิ ละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต แฟชั่นโชว์ แถลงข่าวเปิดตัวสินค้า บทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรธุรกิจการแสดง ฝึกปฏิบัติการจัดการและผลิตงานแสดง

  Self enrolment: CA 3483 การจัดการและผลิตงานแสดง
 • แนวคิด ทฤษฏี หลักการ เทคนิคและวิธีการกำกับการแสดง บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับการแสดง การวิเคราะห์บท ตีความ กำหนดแนวคิดและแนวทางการแสดง การสร้างภาพรวมของการแสดงสำหรับสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์และเวที ฝึกปฏิบัติการกำกับการแสดง

  Self enrolment: CA 3443 การกำกับการแสดง
 • แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิคและเทคนิคพิเศษการแต่งหน้าและผมตามบุคลิกลักษณะของตัวแสดง นายแบบ นางแบบ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ การออกแบบ คัดเลือกและดูแลเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ธุรกิจการเช่าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและออกแบบเครื่องแต่งกาย

  Self enrolment: CA 3473 การแแต่งหน้าและออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • ทฤษฏี หลักการ องค์ประกอบและเทคนิคการสร้างฉาก เวที อุปกรณ์ประกอบฉาก การจัดแสง เทคนิคพิเศษสำหรับการแสดง การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงละครหรือบริเวณพื้นที่จัดแสดง ฝึกปฏิบัติการสร้างฉากเวทีและการจัดแสง

  Self enrolment: CA 3463 การสร้างฉาก เวทีและการจัดแสง
 • แนวคิด ทฤษฏี หลักการและเทคนิคของการเต้นรำและการขับร้อง ลีลา สีหน้า ท่าทาง จังหวะ การเคลื่อนไหว การใช้พื้นที่การแสดง การใช้เสียง เพื่อสื่ออารมณ์และความหมาย ฝึกปฏิบัติการเต้นรำและขับร้องเพื่อการแสดง

  Self enrolment: CA 3453 การเต้นรำและขับร้องเพื่อการแสดง
 • การฝึกทักษะการเคลื่อนไหว การเต้นรำเบื้องต้น วิธีการคิด ออกแบบ สร้างสรรค์ศิลปะการเต้นรำโดยการหลีกหนีธรรมเนียมปฏิบัติจากกรอบจารีตดั้งเดิม และนำเสนอรูปแบบวัฒนธรรมบันเทิงใหม่แก่สังคมปัจจุบัน

  Self enrolment: CA 1943 การเต้นรำร่วมสมัย
 • ศึกษาและเรียนรู้เครื่องมือทางการละครเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เน้นกระบวนการภายใน จิต ปัญญา รวมถึงการพัฒนาทางกาย เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงเพื่อความบันเทิง โดยเรียนรู้กระบวนการผ่านการสร้างผลงานละคร การใช้ละครในงานสร้างเสริมสุขภาพ การเสริมสร้างพัฒนาการของเยาวชนและผู้ป่วย ละครจากประเด็นปัญหาของชุมชน ละครบำบัด ละครเยาวชน ละครการกุศล ละครเพื่องานกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการขาย รวมถึงการใช้ละครเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย

  Self enrolment: CA 1973 ศิลปะการแสดงกับการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
 • แนวคิด ทฤษฏี หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการเขียนบทเพื่อการแสดง การกำหนดแก่นเรื่อง การวางโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร การกำหนดฉาก การเขียนบทสนทนาเพื่อสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์และเวที ฝึกปฏิบัติการเขียนบทเพื่อการแสดง

  Self enrolment: CA 3423 การเขียนบทเพื่อการแสดง
 • แนวคิด ทฤษฏีและการถ่ายทอดความจริงใจของการแสดงเพื่อสื่อสารการแสดง ฝึกปฏิบัติการแสดง การใช้ร่างกาย การผ่อนคลาย การหายใจ การเคลื่อนไหว การใช้เสียง การฝึกประสาทสัมผัส เพื่อนำเสนอการแสดงสำหรับสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์และเวที ฝึกปฏิบัติการแสดงสำหรับสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์และเวที

  Self enrolment: CA 3433 การแสดงสำหรับสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์และเวที
 • แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นสำหรับงานออกแบบเพื่อการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะ ความหมายและอิทธิพลของเส้น สี แสง เงา เอกภาพในงานออกแบบเพื่อการแสดง โดยเรียนรู้หลักการพิจารณาภาพรวมของการออกแบบทั้ง ฉาก แสง เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า

  Self enrolment: PF 2023 แนวคิดและภาพรวมในงานออกแบบเพื่อการแสดง