• ศึกษาและเรียนรู้เครื่องมือทางการละครเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เน้นกระบวนการภายใน จิต ปัญญา รวมถึงการพัฒนาทางกาย เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงเพื่อความบันเทิง โดยเรียนรู้กระบวนการผ่านการสร้างผลงานละคร การใช้ละครในงานสร้างเสริมสุขภาพ การเสริมสร้างพัฒนาการของเยาวชนและผู้ป่วย ละครจากประเด็นปัญหาของชุมชน ละครบำบัด ละครเยาวชน ละครการกุศล ละครเพื่องานกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการขาย รวมถึงการใช้ละครเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย

    Self enrolment: ศิลปะการแสดงกับการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
  • องค์ประกอบของบทละคร การกำหนดแก่นความคิดของเรื่อง การวางโครงเรื่อง การสร้างลักษณะนิสัยของตัวละคร การสร้างบทสนทนา ฝึกเขียนบทละครเวที เทคนิคการเขียนบทละครแนวหักมุม การเขียนใบปลิวโฆษณา สูจิบัตร แผ่นพับ และเขียนบทสำหรับงาน แสง สี เสียง 

    Self enrolment: การเขียนบทละคร
  • แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นสำหรับงานออกแบบเพื่อการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะ ความหมายและอิทธิพลของเส้น สี แสง เงา เอกภาพในงานออกแบบเพื่อการแสดง โดยเรียนรู้หลักการพิจารณาภาพรวมของการออกแบบทั้ง ฉาก แสง เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า

    Self enrolment: แนวคิดและภาพรวมในงานออกแบบเพื่อการแสดง (PF 2023)