• สภาพการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพที่มีผลต่อเศรษฐกิจในระดับบุคคล ระดับชาติ ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ความสำคัญของปัญหาสุขภาพ  ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย สาเหตุของปัญหาสุขภาพ ผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ แนวทางการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ  รู้จักการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและสถิติสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ผลักดันในเชิงนโยบาย วางแผนและจัดโครงการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ

  Self enrolment: วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
 • แนวคิดการสื่อสารและแนวคิดด้านสุขภาพ  การนำแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารสุขภาพ  กระบวนการเรียนรู้  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักสื่อสารสุขภาพกับผู้รับบริการในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารสุขภาพ วิธีการสื่อสารทุกระดับตั้งแต่การสื่อสารระดับบุคคล   การสื่อสารระหว่างบุคคล   การสื่อสารมวลชน  จริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางสังคมในงานเผยแพร่และสื่อสารสุขภาพ  สิทธิเสรีภาพทางการสื่อสาร  สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล   ความรับผิดชอบของสื่อ   ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพ

  Self enrolment: แนวคิด จริยธรรมและวิธีปฏิบัติในงานสื่อสารสุขภาพ
 • ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายแห่งรัฐด้านสุขภาพในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายด้านการสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เศรษฐกิจพอเพียงในมิติของการสื่อสารสุขภาพ รูปแบบต่าง ๆ ของนโยบายสาธารณะ ผลกระทบของการกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมและการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย
  Self enrolment: นโยบายสาธารณะและการสื่อสารสุขภาพ
 • การสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารในสังคม ประเภทของทฤษฎี ทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์และศาสตร์ข้างเคียงอื่น การสื่อสารบุคคล การสื่อสารมวลชน การสื่อสารกลุ่มย่อย สำรวจวรรณกรรมและงานวิจัยด้านทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ แนวคิดใหม่และแนวคิดทางเลือกของนิเทศศาสตร์ การคิดเชิงวิพากษ์ ผลของการสื่อสารและผลกระทบจากการสื่อสาร 

  Self enrolment: ทฤษฎีและแนวคิดการสื่อสารร่วมสมัย
 • หลักการ กระบวนการและเทคนิคการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการประเมินคุณค่าและคัดสรรสาระหลักของเนื้อหาสารที่ได้จากแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ  วางแผนและวิเคราะห์สาระของสารเพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพการออกแบบสารและประสิทธิผลของการถ่ายทอดและการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย

  Self enrolment: กระบวนการผลิตสื่อสำหรับงานสื่อสารสุขภาพ (CA8153)