• สภาพการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพที่มีผลต่อเศรษฐกิจในระดับบุคคล ระดับชาติ ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ความสำคัญของปัญหาสุขภาพ  ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย สาเหตุของปัญหาสุขภาพ ผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ แนวทางการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ  รู้จักการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและสถิติสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ผลักดันในเชิงนโยบาย วางแผนและจัดโครงการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ

    Self enrolment: CA8013วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ