• สภาพการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพที่มีผลต่อเศรษฐกิจในระดับบุคคล ระดับชาติ ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ความสำคัญของปัญหาสุขภาพ  ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย สาเหตุของปัญหาสุขภาพ ผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ แนวทางการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ  รู้จักการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและสถิติสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ผลักดันในเชิงนโยบาย วางแผนและจัดโครงการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ

    Self enrolment: CA8013วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
  • ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายแห่งรัฐด้านสุขภาพในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายด้านการสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เศรษฐกิจพอเพียงในมิติของการสื่อสารสุขภาพ รูปแบบต่าง ๆ ของนโยบายสาธารณะ ผลกระทบของการกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมและการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย
    Self enrolment: นโยบายสาธารณะและการสื่อสารสุขภาพ
  • หลักการ กระบวนการและเทคนิคการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการประเมินคุณค่าและคัดสรรสาระหลักของเนื้อหาสารที่ได้จากแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ  วางแผนและวิเคราะห์สาระของสารเพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพการออกแบบสารและประสิทธิผลของการถ่ายทอดและการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย

    Self enrolment: กระบวนการผลิตสื่อสำหรับงานสื่อสารสุขภาพ (CA8153)