หน้า:  1  2  3  4  5  ()
รายวิชาทั้งหมด 
CS1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัลSelf enrolmentข้อมูล
LA3432(CS) คอมพิวเตอร์สำหรับนักกฎหมายSelf enrolment
CS4413 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ (Wireless and Mobile Network)Self enrolmentข้อมูล
CS3473 ปัญญาประดิษฐ์ (AI)Self enrolmentข้อมูล
CS3483 การจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย (Server Systems Administration)Self enrolmentข้อมูล
COM001 โครงการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์Self enrolmentข้อมูล
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน (CS1001 sec16)Self enrolment
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน (CS1001 sec17)Self enrolment
CS3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์Self enrolmentข้อมูล
CS1343 Object Oriented ProgrammingSelf enrolment
MS3003 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์Self enrolmentข้อมูล
MS3003 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์Self enrolmentข้อมูล
CS2303 Data Structure and Algorithm Design (new)Self enrolment
CS1353 Principles of Computer ScienceSelf enrolmentข้อมูล
CS1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure Programming)Self enrolmentข้อมูล
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน (CS1001 sec 15)Self enrolmentข้อมูล
CS3303 Statistics and Research Methodology in Computer ScienceSelf enrolmentข้อมูล
CS3793(Management Information Sys.)Self enrolmentข้อมูล
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในสถานพยาบาล Computer and Information Technology in Health ServiceSelf enrolmentข้อมูล
Special Topics in Computer Science CS4213Self enrolmentข้อมูล