• วิชา NG2452 จริยธรรมทางการพยาบาลและกฎหมาย จะปฐมนิเทศรายวิชาและ

  เปิดเรียนครั้งแรกวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 8.00 น. - 10.30 น.

  ห้องเรียน 2-114   ขอให้นักศึกษาทุกคนเตรียม มคอ.3 มาด้วยเพื่ออธิบาย

  การเรียนการสอน  กิจกรรมต่าง ๆ และงานที่มอบหมาย

                                                   รศ.พรศิริ พันธสี

   

   

  Self enrolment: NG2452 Ethics Related to Nursing Professional and Law