• แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทและระดับของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

    Self enrolment: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัย (st8012)