• คำอธิบายรายวิชา พัฒนาการและการคลี่คลายขยายตัวของวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน มิติทางวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิตและรากฐานของสังคมไทย หลักปรัชญาและจริยธรรมของสำนักขงจื่อ เหลาจื่อ และม่อจื่อ หลักศาสนาและลัทธิความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน ความเชื่อในเทพต่างๆ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ในวงศ์ตระกูล องค์กรทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับศิลปะวรรณคดี จิตรกรรม ประติมากรรม ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย-จีน

    Self enrolment: GE 2153 วัฒนธรรมไทย-จีน (ผศ.จริยาวัฒน์ ครึ่งหลัง 1/2557)