ประเภทย่อย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ