ประเภทย่อย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • เป็นของสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ผู้สอน ดร.พวงชมพู โจนส์
  คณะบริหารธุรกิจ
  โทร 1632

  Self enrolment: Medical Strategic Management
 • คำอธิบายรายวิชา

  หลักเกณฑ์ และวิธีต่างๆที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การอ้างเหตุผลการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารชนิดต่างๆ การวางแผน การออกแบบวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การใช้สถิติในการวิจัย การสรุปผลวิจารณ์ผลการเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 

  Self enrolment: MI4431 ระเบียบวิธีวิจัย
 • ชุมชนนักปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน
  Self enrolment: ชุมชนนักปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เอนไซม์จากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ และการนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม รวมทั้งการสกัด และการทำให้บริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม์ และการนำไปใช้ประโยชน์ และการทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

  Self enrolment: เอนไซม์จากจุลินทรีย์เบื้องต้น (MI 3363)