หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
CTH 336 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวSelf enrolment
TC8053 วรรณกรรมไทยSelf enrolment
ภาษาไทยกับวัฒนธรรม TC3123Self enrolment
การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน TC 4123 Self enrolment
TC 2073 การพัฒนาทักษะการอ่านSelf enrolment
TC 1033, CTH 226 การอ่านภาษาไทย 1 Self enrolment
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น TC2083Self enrolment
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย TC2103Self enrolment
การเขียนภาษาไทย 2 TC 1083Self enrolment
การฟังภาษาไทย 1 (TC 1013)Self enrolmentข้อมูล
วิชาคติชนวิทยา (TC4013)Self enrolmentข้อมูล
การพูดเพื่อการนำเสนอ (TC2093Self enrolmentข้อมูล
ภาษาไทยกับวัฒนธรรม (TC 3123)Self enrolmentข้อมูล
หลักภาษาไทย (TC2033)Self enrolmentข้อมูล
การเขียนหนังสือราชการ (TC 3112)Self enrolmentข้อมูล
การกล่าวสุนทรพจน์ (TC3023)Self enrolmentข้อมูล
TC 2113 การอ่านวิเคราะห์Self enrolmentข้อมูล
สัมมนาการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (TC4062)Self enrolmentข้อมูล
วรรณกรรมปัจจุบัน (TC4023)Self enrolment
วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น (TC2083)Self enrolmentข้อมูล