หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
TR2193 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของโลกและของประเทศไทยSelf enrolmentข้อมูล
TR 4183 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมSelf enrolmentข้อมูล
สัมมนาเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม (Seminar on Tourism and Hotel)Self enrolmentข้อมูล
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว TR3183Self enrolmentข้อมูล
การจัดการอาหารนานาชาติและอาหารท้องถิ่น TR4213Self enrolment
TR4206 สหกิจศึกษาSelf enrolment
TR2013 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสายการบินSelf enrolmentข้อมูล
TR2003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ภาคการศึกษาที่ 1/2558Self enrolmentข้อมูล
TR 4173 สัมมนาเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรมSelf enrolmentข้อมูล
TR2203 การขนส่งและการบริการการบิน Self enrolmentข้อมูล
TR3133 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและอาหารSelf enrolment
TR 4223Self enrolment
TR 3233 Event ManagementSelf enrolment
TR 2003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ภาคการศึกษาที่ 2/2558Self enrolmentข้อมูล
TR4153 การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Planning and Development)Self enrolmentข้อมูล
TR3243 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา (Spa and Health Tourism Management) Self enrolmentข้อมูล
TR 4183 Cultural Tourism ManagementSelf enrolmentข้อมูล
TR3203 การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการSelf enrolment
TR 2003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม (วิชาเสรี) # SummerSelf enrolmentข้อมูล
TR3003พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Characteristics and Behavior)Self enrolmentข้อมูล