หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
TR2333 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวSelf enrolmentข้อมูล
TR 4193 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล Self enrolmentข้อมูล
PC2143 จิตวิทยาในการบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม(หลักสูตรการท่องเที่ยว)Self enrolmentข้อมูล
TR2313 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับในงานบริการSelf enrolmentข้อมูล
TR2193 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของโลกและของประเทศไทยSelf enrolmentข้อมูล
TR 4183 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมSelf enrolmentข้อมูล
สัมมนาเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม (Seminar on Tourism and Hotel)Self enrolmentข้อมูล
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว TR3183Self enrolmentข้อมูล
การจัดการอาหารนานาชาติและอาหารท้องถิ่น TR4213Self enrolment
TR4206 สหกิจศึกษาSelf enrolment
TR2013 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสายการบินSelf enrolmentข้อมูล
TR2003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ภาคการศึกษาที่ 1/2558Self enrolmentข้อมูล
TR 4173 สัมมนาเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรมSelf enrolmentข้อมูล
TR2203 การขนส่งและการบริการการบิน Self enrolmentข้อมูล
TR3133 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและอาหารSelf enrolment
TR 4223Self enrolment
TR 3233 Event ManagementSelf enrolment
TR 2003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ภาคการศึกษาที่ 2/2558Self enrolmentข้อมูล
TR4153 การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Planning and Development)Self enrolmentข้อมูล
TR3243 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา (Spa and Health Tourism Management) Self enrolmentข้อมูล