• ทฤษฎีและหลัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยมุ่งพิจารณาภารกิจหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจริยธรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์

    Self enrolment: HR2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย์