หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
IM4013(SR) Facility PlanningSelf enrolment
IM4063 Industrial safety managementSelf enrolment
IM2153 Production and Operations Management (English)Self enrolmentข้อมูล
IM3213 Quality Management (อ.นิรันดร์)Self enrolmentข้อมูล
IM 4123 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Research) Self enrolmentข้อมูล
IM4213 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม (Industrial Project Feasibility Study)Self enrolmentข้อมูล
IM 4133 ศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนามในการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Fieldwork)Self enrolmentข้อมูล
IM4106 สหกิจศึกษา Cooperative EducationSelf enrolmentข้อมูล
IM4053 เทคนิคการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมSelf enrolmentข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ IM3253 (อ.ดร.สิทธิโชค สินรัตน์)Self enrolmentข้อมูล
การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรม IM4013Self enrolmentข้อมูล
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน IM2153(อ.มาริสสา,อ.พิมสหรา)Self enrolmentข้อมูล
การบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม (IM3413)Self enrolmentSelf enrolmentข้อมูล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (IM3143)Self enrolmentข้อมูล
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม (IM 4113)Self enrolmentข้อมูล
การจัดการอุตสาหกรรม (IM 8013)Self enrolmentข้อมูล
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (IM 2153)Self enrolmentข้อมูล
กระบวนการผลิตและการบริหารเทคโนโลยี (IM 3223)Self enrolmentข้อมูล
การวางแผนและการควบคุมการผลิต (IM 3133)Self enrolmentข้อมูล
IM3263 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (อ.สาริยา และ อ. ดร. ชัชชัย)Self enrolmentข้อมูล