Page: ()   1  2
Courses 
E-Marketing for International Business (IB3203) อ.มธุรพจน์Self enrolment
International Service Business (IB 3793)Self enrolmentInformation
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (BA 1103) อ.วุฒิชัย Self enrolmentInformation
การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ (IB 4783)Self enrolment
Electronic Marketing for International Business (IB3203)Self enrolmentInformation
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB 4743)Self enrolmentInformation
การจัดการส่งออกและนำเข้า (IB4703)Self enrolmentInformation
International Strategic Management (IB 4203)Self enrolmentSelf enrolment
การทำธุรกิจในประเทศจีน (CB4303) Self enrolmentInformation
การเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจข้ามชาติ (IB 4713)Self enrolmentInformation
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (IB 3763) (อ.มธุรพจน์)Self enrolmentInformation
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ (IB3753) Self enrolmentInformation