• คำอธิบายรายวิชา

  ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกสลายในทารกแรกเกิด การตรวจแอนติเจนของเนื้อเยื่อและการปลูกถ่าย การเก็บและการให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ระบบประกันคุณภาพงานบริการโลหิต และวิทยาการก้าวหน้าทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

  จุดมุ่งหมายรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. ..............................................
  2. ..............................................
  Self enrolment: 1-MT4332-วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 3
 • คำอธิบายรายวิชา

  การบริจาคเลือดและส่วนประกอบของเลือด การดูแลและติดตามผู้บริจาค การเตรียมและการเก็บรักษา การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจพิสูจน์และเลือกเลือดที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยภาวะต่างๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้เลือด ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์หลังการรับเลือดและส่วนประกอบของเลือด

  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถอธิบาย

  1. อธิบายหลักการและทำการตรวจความเข้ากันได้ของเลือดผู้ป่วยและผู้บริจาคได้
  2. อธิบายคุณสมบัติของผู้บริจาคเลือดและส่วนประกอบของเลือดได้
  3. อธิบายขั้นตอนการเจาะเก็บเลือดและการดูแลผู้บริจาคเลือดได้
  4. อธิบายคุณสมบัติของสารกันเลือดแข็งได้
  5. อธิบายและจำแนกส่วนประกอบของเลือดชนิดต่างๆ รวมทั้งการเก็บรักษาได้
  6. มีความรู้และความเข้าใจวิธีการเตรียมและส่วนประกอบของเลือดชนิดต่างๆ
  7. มีความรู้และความเข้าใจในการเตรียมการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดต่างๆ
  8. มีความรู้และความเข้าใจในปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุจากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
  9. มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุณภาพเครื่องมือ น้ำยาและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด
  10. มีความรู้และความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาการทดสอบทางห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด
  11. มีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา และกตัญญู) รวมถึงหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก (หลักนิติศาสตร์ หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า)
  12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน

   

  Self enrolment: 2-MT3353-วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 (Transfusi MT Self enrolment: 2-MT3353-วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 (Transfusi MT
 • Blood Cell Morphology Proficiency Test
 • เป็นวิชาที่เน้นความรู้พื้นฐานของงานธนาคารโลหิต หมู่โลหิตระบบต่างๆ  การตรวจหมู่โลหิตโดยวิธีต่างๆ        การทดสอบแอนติโกลบูลิน  การทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิต  การตรวจกรองและการตรวจแยกชนิดแอนติบอดีต่อหมู่โลหิต  และการควบคุมคุณภาพงานธนาคารโลหิต
  Self enrolment: ธนาคารโลหิต 1 (MT3332)
 • เนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  การเจาะเก็บโลหิต  การเตรียมและเก็บรักษาส่วนประกอบของโลหิตชนิดต่างๆสำหรับใช้ในงานธนาคารโลหิต  การให้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตชนิดต่างๆ  ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุจากการให้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  โรคเม็ดเลือดแดงแตกสลายในทารกแรกเกิด  ระบบแอนติเจนของเนื้อเยื่อ  การตรวจแอนติเจนของเนื้อเยื่อกับการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและการให้ส่วนประกอบของโลหิต  และวิทยาการก้าวหน้าทางธนาคารโลหิต

  Self enrolment: 1-MT4323-ธนาคารโลหิต 2
 • การบูรณาการผลการตรวจวิเคราะห์ การแปลผลการตรวจวิเคราะห์ซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะและอาการ การใช้เหตุผลในการเลือกการตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยโรค และการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

  Self enrolment: 1-MT4011-คลินิกสัมพันธ์