• แนวความคิดและหลักการทั่วไปของเทคนิคการแพทย์ชุมชน วิทยาการระบาด การควบคุมและป้องกันโรค หลักการและวิธีการสำรวจและวินิจฉัยชุมชน การสร้างแบบสอบถามสำหรับการสำรวจชุมชน บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงบริบทในวิชาชีพ การสื่อสารสุขภาพ เพื่อการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

  Self enrolment: MT3022 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
 • รายวิชา MT3433 อธิบายถึงกลไก ชนิด และลักษณะจำเพาะของปฏิกิริยาโต้ตอบของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม เพื่อให้เกิดภูมิต้านทาน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ร่างกาย เซลล์มีหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทาน วิธีการและหลักการตรวจสอบและวัดปฏิกิริยาตอบสนองนั้น เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ระหว่างแอนติเจนและแิอนติบอดี

  Self enrolment: 1-MT3433-วิทยาภูมิคุ้มกัน 1
 • รายวิชา MT 3442 อธิบายถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ หรือพยาธิสภาพที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันหรือจากปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน เช่น ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภูมิไวเกิน ภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง ระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางซีโรโลยี ทางด้านเซลล์ และการใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อวินิจฉัย ติดตามผลการรักษาและพยากรณ์โรค การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

  Self enrolment: 2-MT3442-วิทยาภูมิคุ้มกัน2
 • รายวิชา MT 4041 กล่าวถึง แนวความคิดและหลักการทั่วไปของเวชศาสตร์ชุมชนและระบาดวิทยา การควบคุมและการป้องกันโรค หลักการและวิธีการสำรวจวินิจฉัยอนามัยชุมชน
  Self enrolment: Community Medicine (MT 4041)
 • รายวิชา MT 3412 กล่าวถึง กลไก ชนิด และลักษณะจำเพาะของปฏิกิริยาโต้ตอบของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานซึ่งอาจเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ร่างกาย เซลล์ที่รับผิดชอบโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้านทาน วิธีการและหลักการของการตรวจสอบและวัดปฏิกิริยาการตอบสนองนั้น การวัดระดับภูมิต้านทาน การพยากรณ์ความก้าวหน้าของโรคโดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี และแอนติเจนกับเซลล์ที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองและในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ การเกิดโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันต่อตนเอง และภูมิคุ้มกันบกพร่อง หลักการเอ็นไซม์อิมมูโนแอสเสและเทคนิคใหม่ทางวิทยาภูมิคุ้มกัน

  Self enrolment: MT3412-วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์