หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
BC1013 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน By อาจารย์สุธีราSelf enrolmentข้อมูล
BC3113 โปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจ (Business Application Programming)Self enrolmentข้อมูล
ฺBC4353 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ (อ.สาริยา นุชอนงค์)Self enrolmentข้อมูล
Business Application ProgrammingSelf enrolmentข้อมูล
BC2023 Business Process AnalysisSelf enrolmentข้อมูล
BC1023 Charoensak Saejueng โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบเครือข่ายSelf enrolmentข้อมูล
BA3303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการSelf enrolmentข้อมูล
BA3503. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจSelf enrolmentข้อมูล
BC4013 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจSelf enrolmentข้อมูล
BC1023 โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และระบบเครือข่ายSelf enrolmentข้อมูล
BC3062 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 2- 58Self enrolmentข้อมูล
BC2003 ตรรกะการเขียนโปรแกรม (อาจารย์​ ดร.พึงใจ พิชยอนุตรัตน์)Self enrolment
BC4013 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์​ (อาจารย์ ดร.พึงใจ พิชยอนุตรัตน์)Self enrolment
BC3062 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปSelf enrolmentข้อมูล
BC2003 ตรรกะการเขียนโปรแกรมSelf enrolmentข้อมูล
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2556 (BC 4213) Self enrolmentข้อมูล
BC3043 - Business Application Programming ( Nataporn Thammabunwarit )Self enrolmentข้อมูล
BC3083 Information SecuritySelf enrolmentข้อมูล
BC4183 - Object Oriented Programming ( Nataporn Thammabunwarit )Self enrolment
BC4033 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object Oriented Technology)Self enrolment