หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
Business Application ProgrammingSelf enrolmentข้อมูล
BC2023 Business Process AnalysisSelf enrolmentข้อมูล
BC1023 Charoensak Saejueng โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบเครือข่ายSelf enrolmentข้อมูล
BA3303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการSelf enrolmentข้อมูล
BA3503. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจSelf enrolmentข้อมูล
BC4013 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจSelf enrolmentข้อมูล
BC1023 โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และระบบเครือข่ายSelf enrolmentข้อมูล
BC3062 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 2- 58Self enrolmentข้อมูล
BC2003 ตรรกะการเขียนโปรแกรม (อาจารย์​ ดร.พึงใจ พิชยอนุตรัตน์)Self enrolment
BC4013 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์​ (อาจารย์ ดร.พึงใจ พิชยอนุตรัตน์)Self enrolment
BC3062 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปSelf enrolmentข้อมูล
BC2003 ตรรกะการเขียนโปรแกรมSelf enrolmentข้อมูล
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2556 (BC 4213) Self enrolmentข้อมูล
BC3043 - Business Application Programming ( Nataporn Thammabunwarit )Self enrolmentข้อมูล
BC3083 Information SecuritySelf enrolmentข้อมูล
BC4183 - Object Oriented Programming ( Nataporn Thammabunwarit )Self enrolment
BC4033 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object Oriented Technology)Self enrolment
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (BC 3303)Self enrolmentข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (BC1013)Self enrolmentข้อมูล
BC4003 - Introduction to Object Oriented Programming ( Nataporn Thammabunwarit )Self enrolment