หน้า: ()   1  2  3  4  ()
รายวิชาทั้งหมด 
(PT2143) ชีวกลศาสตร์และจลนศาตร์พื้นฐาน Self enrolmentข้อมูล
(PT3701) ฝึกงานกายภาพบำบัด 2Self enrolmentข้อมูล
(PT1013) การพัฒนาบุคลิกภาพ Self enrolmentข้อมูล
(PI 4191) จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) Self enrolmentข้อมูล
(PT1041) มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัดบัด 2 Self enrolment
(PT 3362) กายภาพบำบัดกับพยาธิสภาพสมอง Self enrolmentข้อมูล
(PT 3552) Pediatric Physical TherapySelf enrolmentข้อมูล
(EG5073) การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Self enrolment
(PT 4032) กฎหมายและการบริหารงานSelf enrolment
(PT4403) ชีวกลศาสตร์และการยศาสตร์ของมนุษย์ Self enrolment
(PT 2083) พื้นฐานวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางคลินิก Self enrolment
(PT 1021) มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด 1 Self enrolmentข้อมูล
(PT 3342) กายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ 1 Self enrolmentข้อมูล
(PT 2123) วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางคลินิก Self enrolmentข้อมูล
(PT 3204) การวินิจฉัยและการรักษาโรคด้วยไฟฟ้า Self enrolment
(PT 3371) ฝึกงานกายภาพบำบัดระบบประสาทสมอง Self enrolment
(PT 3223) การจัด ดัดและดึง Self enrolment
(PT 3022) หลักการปฏิบัติงานกายภาพบำบัด Self enrolment
(PT 2221) การนวดเพื่อการรักษาSelf enrolment
(PT 3352) กายภาพบำบัดในระบบประสาทไขสันหลัง Self enrolment