หน้า: ()   1  2  3  4  ()
รายวิชาทั้งหมด 
(PT2111) Physiology of exercise Self enrolment
(PT2163) Therapeutic exercise I Self enrolment
(PT2143) ชีวกลศาสตร์และจลนศาตร์พื้นฐาน Self enrolmentข้อมูล
(PT3701) ฝึกงานกายภาพบำบัด 2Self enrolmentข้อมูล
(PT1013) การพัฒนาบุคลิกภาพ Self enrolmentข้อมูล
(PI 4191) จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) Self enrolmentข้อมูล
(PT1041) มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัดบัด 2 Self enrolment
(PT 3362) กายภาพบำบัดกับพยาธิสภาพสมอง Self enrolmentข้อมูล
(PT 3552) Pediatric Physical TherapySelf enrolmentข้อมูล
(EG5073) การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Self enrolment
(PT 4032) กฎหมายและการบริหารงานSelf enrolment
(PT4403) ชีวกลศาสตร์และการยศาสตร์ของมนุษย์ Self enrolment
(PT 2083) พื้นฐานวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางคลินิก Self enrolment
(PT 1021) มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด 1 Self enrolmentข้อมูล
(PT 3342) กายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ 1 Self enrolmentข้อมูล
(PT 2123) วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางคลินิก Self enrolmentข้อมูล
(PT 3204) การวินิจฉัยและการรักษาโรคด้วยไฟฟ้า Self enrolment
(PT 2192) สรีรวิทยาการออกกำลังกาย Self enrolment
(PT 3203) การรักษาโดยใช้ความร้อนและแสง Self enrolment
(PT 3014) การฝึกงานกายภาพบำบัด 1 Self enrolment