Page:  1  2  ()
Courses 
FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นSelf enrolmentInformation
CTH334 การอ่านภาษาไทย 2Self enrolment
CTH226 การอ่านภาษาไทย 1Self enrolment
วิชาประกอบการอบรมการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิง ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑Self enrolment
การสื่อสารภาษาไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CTH109)Self enrolmentInformation
ภาษาไทยกับวัฒนธรรม (TH2443)Self enrolment
ภาษาไทยกับการสื่อสาร (GE1043)Self enrolmentInformation
วรรณคดีกับสังคม (TH3013)Self enrolmentInformation
วรรณกรรมคำสอน (TH3163)Self enrolmentInformation
การเขียนสำหรับการสื่อสารมวลชน (TH 3363)Self enrolmentInformation
การจัดโครงการทางภาษาและวัฒนธรรมไทย (TH 3063)Self enrolmentInformation
การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ (TH4023)Self enrolmentInformation
สัมมนาการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรม (TH4033)Self enrolmentInformation
หลักภาษาไทย (TH1013)Self enrolmentInformation
ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย (TH 2103)Self enrolmentInformation
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน (TH2073)Self enrolmentInformation
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (TH2063)Self enrolmentInformation
วรรณกรรมสำหรับเด็ก (TH4363)Self enrolmentInformation
การฟังและการอ่าน (TH 2113)Self enrolmentInformation
วรรณกรรมวิจารณ์ (TH3053)Self enrolmentInformation