Sub-categories
สาขาวิชาการบูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม
สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
 • แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยและโรคในการทำงาน การบริหารระบบความปลอดภัย ระบบการป้องกันโรคและสุขศาสตร์การทำงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม

 • ความหมาย วิวัฒนาการและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับเพศสภาพ การวิเคราะห์ศักยภาพทางเพศ สถานการณ์ปัญหา ความเหลื่อมล้ำของบทบาททางเพศที่เกี่ยวกับการทำงาน การพัฒนานโยบายและการบริหารสวัสดิการสังคม  การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ ผู้บริหาร  และผู้กำหนดนโยบายและผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายสวัสดิการสังคมในมิติเพศสภาพ

  Self enrolment: เพศสภาพกับการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม (IP8113)
 • การเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยซึ่งแสดงถึงความรู้  ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาโดยกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดทำวิทยานิพนธ์

  Self enrolment: วิทยานิพนธ์ (IP8912)
 • นักศึกษาเลือกกรณีศึกษาหรือประเด็นสถานการณ์สังคมที่สนใจ โดยการทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้า วิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้แนวคิดทฤษฏี และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน แก้ไขหรือพัฒนาที่เหมาะสม พร้อมจัดทำรายงานภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

  Self enrolment: การศึกษาอิสระ (IP 8903)
 • การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็นรายบุคคลตามความสนใจ  โดยบูรณาการความรู้จากภาคทฤษฏีที่เรียนมาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติจริงในรูปของโครงการต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องนำเสนอโครงการฝึกภาคปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้สอนฝึกภาคปฏิบัติ

  Self enrolment: การฝึกภาคปฏิบัติ (IP8083)
 • หลักการพื้นฐานของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  การผสมผสานการวิจัยเชิงนโยบายและเชิงคุณภาพ   แนวคิด ทฤษฎีการประเมินผล  ตัวแบบและกรอบแนวคิดในการวิจัยประเมินผลนโยบาย การสร้างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล  การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงาน การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม  

 • แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน อนุสัญญา ปฏิญญา กติการะหว่างประเทศ กลไก กระบวนการในการคุ้มครองละส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทฤษฎีการเสริมพลัง ปัจจัยหนุนเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเสริมพลัง การบูรณาการสิทธิมนุษยชนและการเสริมพลังเข้าไปในนโยบายต่างๆ  รูปแบบและกระบวนการบริหารงานที่มีการบูรณาการสิทธิมนุษยชนและการเสริมพลัง 
  Self enrolment: บูรณาการสิทธิมนุษยชนและการเสริมพลังในนโยบายสวัสดิการสังคม (IP8133)
 • แนวคิดพื้นฐานของระบบข้อมูล การพัฒนาระบบข้อมูลทางสังคมการกำหนดความต้องการข้อมูลการเลือกแหล่งข้อมูล การออกแบบและปรับระบบข้อมูลสถิติข้อมูลทางสังคม และดัชนีชี้วัดทางการบริหารสังคมเพื่อแสดงความเป็นมาและแนวโน้มสู่อนาคต และการนำระบบข้อมูลทางสังคมไปใช้เพื่อตัดสินใจวางแผนการบริหารสังคม
  Self enrolment: Information System for Social Administration