หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการตลาด (Seminar on Special Topics in Marketing)Self enrolmentข้อมูล
Mk 3443 Customer Relationship ManagementSelf enrolment
MK3603 Sales Management and Sales TechniqueSelf enrolmentข้อมูล
การจัดการกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy Management) MK 4543Self enrolmentข้อมูล
MK3613 Purchasing@ ProcurementSelf enrolment
MK3413 การส่งเสริมการขายและการตลาดกิจกรรมSelf enrolment
MK4463 การดำเนินการธุรกิจส่งออกและนำเข้าSelf enrolmentข้อมูล
BA 4103 วิจัยธุรกิจ Businessc ResearchSelf enrolment
Marketing Research (วิจัยตลาด)Self enrolmentข้อมูล
การวางแผนการตลาด (Marketing Planning) A.SupispanSelf enrolmentข้อมูล
Service Maketing (A.Niramol J ) MK 4573Self enrolment
ระบบสารสนเทศทางการตลาด MK3433Self enrolmentข้อมูล
การจัดการราคาและการวิเคราะห์กำไร MK2543Self enrolmentข้อมูล
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า MK 2533Self enrolmentข้อมูล
MK3553 (อ.นิรมล เจริญสวรรค์)Self enrolment
การจัดซื้อ (MK3543)Self enrolment
การบริหารการค้าปลีกและค้าส่ง (MK3303)Self enrolment
การจัดการช่องทางการตลาด (MK3353)Self enrolment
พฤติกรรมผุ้บริโภค (MK 2503)Self enrolmentข้อมูล
customer relationship management (mk3423)Self enrolmentข้อมูล