ประเภทย่อย
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
สาขาวิชาจีนศึกษา
 • โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

  ตอน ฝึกปฏิบัติการจัดทำบทเรียน e-Learning ระดับสูง

  วันอัคารที่ 15 ตุลาคม 2556

  เวลา 13.00 -16.00 น.

  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเคอร์ B ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

  Self enrolment: โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์